องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

งานบริหารงานทั่วไป

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ อบต.ป่าตึง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540- ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 176/2564 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าตึง- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
- การลดการใช้พลังงาน
- แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน อบต.ป่าตึง- ประกาศ อบต.ป่าตึง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- รายงานผลแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)- รายงานผลแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)- แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน อบต.ป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- ประกาศ อบต.ป่าตึง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง พ.ศ.2565- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 49/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 50/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล- รายงานผลแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)