องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

งานการเจ้าหน้าที่

- ประกาศ ก.ถ. , ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่นไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น- ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565- มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น- ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม- การจัดทำร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562- มาตรฐานทั่วไปทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมของ อปท.- มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556- การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายบริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว- หลักเกณฑ์การลาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล 2558- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563
- คำสั่งต่างๆ
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง- คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง- คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่- คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง- คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 18/2565 การมอบอำนาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.ป่าตึง- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 642/2565 การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.ป่าตึง- คำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ 643/2565 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ป่าตึง- คำสั่ง อบต.ป่าตึง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง