องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
- การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ.2564
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)- รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2563- ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 17- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 24- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25