องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1- ประกาศฯ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570) ของ อบต.ป่าตึง
- การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 17- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 24- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 26- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 27- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 28- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 29- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 30- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 31- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 32- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 33- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 34
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12- ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13