องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

งานกฎหมายและคดี

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563- อื่นๆ
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- มาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1- ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2- มาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1- ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการรักษาวินัยของของพนักงาน- ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- มาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ- หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง- มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565