องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

Knowledge Management (KM)

- (KM) งานการเจ้าหน้าที่
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิศวกรโยธา- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ