องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

EGP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เช่าเตาเผาขยะ โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 140 ชุด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 52 ชุด บ้านห้วยปู หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดตักดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านจะหยี หมู่ที่ 20 จำนวน 2 จุด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขุดตักขี้เถ้าและพร้อมทำการขนย้ายขี้เถ้า จากศูนย์บริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงคันดินบริเวณลำน้ำจัน บ้านเล่าชีก๋วย หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน บ้านปางสา หมู่ 17 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าผาตั้ง โดยการรื้อถอนคอนกรีตขุดดิน ถมดิน พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านป่าบงงามบนและไหล่ทางถนน บ้านอาข่าห้วยยาโน หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร บริเวณคันน้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมคันตลิ่ง บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมคันตลิ่ง บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดบ่อขยะ บ้านเฮโก หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดบ่อขยะ บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดตักพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศาลเจ้า (ดงหอ) บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อประปา PVC จำนวน 4 รายการ บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงลำน้ำจัน โดยการกำจัดสิ่งกีดขวาง บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านหล่อชา หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมดินสไลด์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 จำนวน 4 จุด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกแม่น้ำจันเพื่อทำผนังป้องกันตลิ่ง บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกต้นน้ำ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต. ป่าตึง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนน คสล. หน้าสะพานก๋อไก่ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข (บ้านเฮโก) หมู่ที่ 19 จำนวน 2 ช่วง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำลำน้ำจัน ช่วงระหว่างหมู่ที่ 14 ถึง หมู่ที่ 18 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดดินสไลด์ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 จำนวน 2 จุด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดดินสไลด์ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 (จำนวน 9 จุด) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อ PVC บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถมดินบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างต่อเติมอาคารเก็บของหมู่บ้าน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ บริเวณหน้าโบสถ์ บ้านกิ่วสะไต หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดดินเพื่อวางท่อประปา บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงระบบประปา บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางสมองให้เด็กปฐมวัย (EF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฮอนด้า เลชทะเบียน 1 กช 2257 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซักทำความสะอาดผ้าริ้วประดับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ โตโยต้า รีโว่ เลขทะเบียน ผฉ-8455 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่าง ๆ (นายยุทธชัย ปันสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกถม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 จำนวน 3 ช่วง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดสถานที่ ตามโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฮอนด้า เลขทะเบียน 1 กช 2257 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพันธุ์กบพันธุ์เหลืองและพันธุ์ปลา ตามโครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อรถเข็นปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่าง ๆ (นายอาตู่ เผอเมี๊ยะ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564- วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโป่างน้ำร้อน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะพือ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาบ้านแสนใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสันโค้ง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านรวมใจ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านป่าตึง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะหินฝน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 (บ้านเล่าชีก๋วย) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมและรางระบายน้ำ คสล. (รางวี) บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำตรายาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 18 รายการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อตามโครงการรปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องทำงานกองคลัง อบต. ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-0001 สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-59-0023 สำหรับ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณบ้านอาสือพิง) บ้านหล่อชา หมู่ที่ 19 จำนวน 2 จุด ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างห้องน้ำในสุสานป่าเปา บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างพนังคันดิน คสล. พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ พร้อมเทพื้น คสล. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมู่ที่ 11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่าง ๆ (นายอาทิตย์ แสงคำ) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อเหล็กประปาคาดสีน้ำเงิน ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต้นทองอุไร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลดคาร์บอนในระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกป่า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลดคาร์บอนในระดับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) พร้อมฝาปิด คสล. ตลอดแนว บ้านหล่อชา หมู่ที่ 19 (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงลำเหมืองในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งขม หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่อโย หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่าง ๆ (นายณรงค์ชัย ตุ้ยชัยตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่างๆ (นางสาวอนุตตรีย์ คำเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่างๆ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานบริการต่างๆ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) นายอาตู่ เผอเมี๊ยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เกลือทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โซดาไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมจัดหาเครื่อเสียงและจ้างเหมารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการรณรงค์รวมพลังท้องถิ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู้หัวรัชกาลที่ 10 ตามโครงการรณรงค์รวมพลังท้องถิ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านลั๊วะพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้น อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์เลขที่ 420-55-0016) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน (จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ (สายที่ ๕) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับลานอเนกประสงค์ พร้อมขุดดิน บ้านห้วยก้างปลา (บ้านป่าบงงามบน) หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงท่อ คสล. ข้ามลำห้วยบางเบาะ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่างๆ (นายศรนรินทร์ กองมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุรถยนต์ส่วนกลาง ๓ รายการ เลขทะเบียน บพ 8318 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรสำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง นางสาวกาญจนา บุญธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บพ 8318 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันติสุข (บ้านรวมใจ) หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันติสุข (บ้านจะกอนะ) หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 2) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 (สายที่ 1) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนน คสล. บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) ซอยเปรมปรีย์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 พร้อมฝาปิด คสล. ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันติสุข (บ้านเฮโก) หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อ พีวีซี ศก. 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อระบบน้ำไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโป่งน้ำร้อน หมู่ที่11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมโบลเวอร์ระบบสเปร์น้ำ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสามแยกบ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อฝาสังกะสีปิดท่อซีเมนท์ขนาดกว้าง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปป่าช้า บ้านป่าบงงามบน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเตรียมแปลงปลูกป่า ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนสัตว์ (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก และ พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน 81-8996 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ เพื่อจ่ายน้ำประปา บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ผฉ 8455 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน ผข 6640 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางพร้อมเปลี่ยน เลขทะเบียน บพ 8318 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน บม 7660 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงห้วยน้ำรากพร้อมก่อสร้างสปิงเว บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยการเทคอนกรีตทับ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านลั๊วะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงคันตลิ่งลำน้ำจัน บ้านเฟือง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. บ้านอาข่าห้วยยาโน หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง