องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาคมตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564
เปิดอ่าน 163 ครั้ง
พิมพ์
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประชาคมตำบลป่าตึง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เพิ่มเติม ถึง ครั้งที่ 5 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 22 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)