องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565
เปิดอ่าน 8765 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

     ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 1089 จากแม่จัน – ฝาง ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร บริเวณลองติจูด 20 องศา 7 ลิปดา 35.21 พิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 48 ลิปดา 31.98 พิลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 580309 เหนือ , 718147 ใต้ , 901288 ตะวันออก และ 538280 ตะวันตก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีพื้นที่ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร จำนวน 137,500 ไร่

     อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ       ติดต่อ  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน , ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

     ทิศใต้          ติดต่อ  ตำบลท่าสุด , ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     ทิศตะวันตก    ติดต่อ  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสหภาพเมียนมาร์

2. ด้านการเมืองการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเป็น 20 หมู่บ้าน และ 25 หมู่บ้านบริวาร ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายวิรัตน์ สานา   โทร. 081-885-4314

     หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพิศ คำจันทร์   โทร. 086-194-6682

     หมู่ที่ 3 บ้านท่าต้นแฟน             ผู้ใหญ่บ้าน นายฐปนนท์ ค้ามาก   โทร. 080-409-2659

     หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำ                          ผู้ใหญ่บ้าน นายประจวบ จันทาพูน   โทร. 081-166-2010

     หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฟือง                 ผู้ใหญ่บ้าน นายศุภณัฐโสภณ ยืนยงแสน   โทร.  099-384-1991

     หมู่ที่ 6 บ้านผาตั้ง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายเป็ง มะหาสอด   โทร. 095-541-1225

     หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายถาวร แก้วหลวง    โทร.  86-118-4755

                (บ้านบริวาร : น้ำตกตาดทอง)

     หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)         ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบัติ พุทธิกา   โทร. 086-924-9252

     หมู่ที่ 9 บ้านป่าเมี้ยง                   ผู้ใหญ่บ้าน นายวิวัฒน์ โรจน์ทวีชัย    โทร. 088-415-8918

     หมู่ที่ 10 บ้านสันโค้ง                  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมจิตร์ คืนมาเมือง    โทร. 089-851-7550

                  (บ้านบริวาร : บ้านห้วยน้ำริน, บ้านปะหล่อง)

     หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน          ผู้ใหญ่บ้าน นายถนัตร์ มณีรัตน์   โทร. 089-852-3206

     หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาโน              ผู้ใหญ่บ้าน นายปรีชา จินดาธรรม   โทร. 081-026-3725

                  (บ้านบริวาร : บ้านปางผักฮี้)

     หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งต่าง                  ผู้ใหญ่บ้าน นายมิตร ขัดคำกอง   โทร. 089-838-3825

     หมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะหินฝน        ผู้ใหญ่บ้าน นายอภิวัฒน์ จินดาทจักร    โทร. 090-254-6184

     หมู่ที่ 15 บ้านห้วยก้างปลา         ผู้ใหญ่บ้าน นายปฏิพันธ์ เผอเมี๊ยะ    โทร. 097-948-0456

                 (บ้านบริวาร : บ้านห้วยปู , บ้านป่าบงงามบน , บ้านป่าบงงามล่าง , บ้านอีก้อห้วยยาโน , บ้านลั๊วะพัฒนา)

     หมู่ที่ 16 บ้านห้วยต่าง (จะพือ)    ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรศักดิ์ ปัญบือ    โทร. 086-179-3100

                 (บ้านบริวาร : บ้านเล่าชีก๋วย , บ้านอาแหยะ , บ้านเชี่ยวยี่ , บ้านลอสาม)

     หมู่ที่ 17 บ้านปางสา                   ผู้ใหญ่บ้าน นายจีรพรรณ หลีจา    โทร. 089-975-0533

                 (บ้านบริวาร : บ้านจะดะ)

     หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ             ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพนธ์  กันทะ   โทร. 087-179-4936

     หมู่ที่ 19 บ้านสันติสุข                 กำนันตำบลป่าตึง นายชัยวัฒน์ ชีวินมหาชัย   โทร. 089-854-8878

                 (บ้านบริวาร : บ้านกิ่วสะไต , บ้านรวมใจ , บ้านแสนใหม่ , บ้านจะกอนะ , บ้านเฮโก , บ้านหล่อโย , บ้านหล่อชา)

     หมู่ที่ 20 บ้านเล่าฝู่                    ผู้ใหญ่บ้าน นายอนันต์ อภิโชคสถาพร   โทร. 081-746-0279

                 (บ้านบริวาร : บ้านจะหยี , บ้านโป่งขม , บ้านโป่งป่าแขม , บ้านอาหลู่)

3. ประชากร

     ประชากรในพื้นที่ตำบลป่าตึง มีจำนวนทั้งสิ้น 26,752 คน จำแนกเป็นชาย 12,999 คน หญิง 13,753 คน จำนวนครัวเรือน 9,861 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 122 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

ประชากร

หญิง

รวมจำนวน

ประชากร

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1 บ้านป่าบง 415 388 407 795 617
2 บ้านป่าบง 343 332 370 702 499
3 บ้านท่าต้นแฟน 614 484 568 1,052 848
4 บ้านถ้ำ 384 336 371 707 579
5 บ้านแม่เฟือง 136 144 139 283 242
6 บ้านผาตั้ง 238 223 247 470 398
7 บ้านป่าตึง 575 610 647 1,257 912
8 บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม) 379 394 435 829 711
9 บ้านป่าเมี้ยง 120 190 218 408 112
10 บ้านสันโค้ง 708 1,067 1,180 2,247 1,114
11 บ้านโป่งน้ำร้อน 424 397 421 818 549
12 บ้านห้วยยาโน 543 661 681 1,342 669
13 บ้านทุ่งต่าง 167 169 186 355 287
14 บ้านห้วยมะหินฝน 393 567 623 1,190 667
15 บ้านห้วยก้างปลา 1,208 2,323 2,385 4,708 1,947
16 บ้านห้วยต่าง (จะพือ) 496 625 603 1,218 708
17 บ้านปางสา 535 520 512 1,032 616
18 บ้านใหม่เจริญ 446 144 151 295 160
19 บ้านสันติสุข 1,134 2,214 2,342 4,556 2,367
20 บ้านเล่าฝู่ 603 1,221 1,267 2,488 1,440

(ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ณ วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565)

     ทั้งนี้ประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา เช่น ชุมชนพื้นราบ ชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า (อีก้อ) , ลาหู่ (มูเซอ) , ลีซู (ลีซอ) , เมี้ยน (เย้า) , จีนฮ่อ , ลั้วะ และปะหล่อง , ไทใหญ่

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น