องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 231 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

1. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

     ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 1089 จากแม่จัน – ฝาง ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร บริเวณลองติจูด 20 องศา 7 ลิปดา 35.21 พิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 48 ลิปดา 31.98 พิลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 580309 เหนือ , 718147 ใต้ , 901288 ตะวันออก และ 538280 ตะวันตก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีพื้นที่ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร จำนวน 137,500 ไร่

     อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ       ติดต่อ  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน , ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

     ทิศใต้          ติดต่อ  ตำบลท่าสุด , ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     ทิศตะวันตก    ติดต่อ  ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสหภาพเมียนมาร์

2. ด้านการเมืองการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเป็น 20 หมู่บ้าน และ 25 หมู่บ้านบริวาร ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายวิรัตน์ สานา

     หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพิศ คำจันทร์

     หมู่ที่ 3 บ้านท่าต้นแฟน             ผู้ใหญ่บ้าน นายฐปนนท์ ค้ามาก

     หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำ                          ผู้ใหญ่บ้าน นายประจวบ จันทาพูน

     หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฟือง                 ผู้ใหญ่บ้าน นายปัญญา กองมา

     หมู่ที่ 6 บ้านผาตั้ง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายเป็ง มะหาสอด

     หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง                     ผู้ใหญ่บ้าน นายถาวร แก้วหลวง

                (บ้านบริวาร : น้ำตกตาดทอง)

     หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)         ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบัติ พุทธิกา

     หมู่ที่ 9 บ้านป่าเมี้ยง                   ผู้ใหญ่บ้าน นายวิวัฒน์ โรจน์ทวีชัย

     หมู่ที่ 10 บ้านสันโค้ง                  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมจิตร์ คืนมาเมือง

                  (บ้านบริวาร : บ้านห้วยน้ำริน, บ้านปะหล่อง)

     หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน        กำนันตำบลป่าตึง นายสง่า คำซอน

     หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาโน              ผู้ใหญ่บ้าน นายปรีชา จินดาธรรม

                  (บ้านบริวาร : บ้านปางผักฮี้)

     หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งต่าง                  ผู้ใหญ่บ้าน นายมิตร ขัดคำกอง

     หมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะหินฝน        ผู้ใหญ่บ้าน นายอภิวัฒน์ จินดาทจักร

     หมู่ที่ 15 บ้านห้วยก้างปลา         ผู้ใหญ่บ้าน นายปฏิพันธ์ เผอเมี๊ยะ

                 (บ้านบริวาร : บ้านห้วยปู , บ้านป่าบงงามบน , บ้านป่าบงงามล่าง , บ้านอีก้อห้วยยาโน , บ้านลั๊วะพัฒนา)

     หมู่ที่ 16 บ้านห้วยต่าง (จะพือ)    ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรศักดิ์ ปัญบือ

                 (บ้านบริวาร : บ้านเล่าชีก๋วย , บ้านอาแหยะ , บ้านเชี่ยวยี่ , บ้านลอสาม)

     หมู่ที่ 17 บ้านปางสา                   ผู้ใหญ่บ้าน นายจีรพรรณ หลีจา

                 (บ้านบริวาร : บ้านจะดะ)

     หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ             ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย น้อยกอ

     หมู่ที่ 19 บ้านสันติสุข                 ผู้ใหญ่บ้าน นายชัยวัฒน์ ชีวินมหาชัย

                 (บ้านบริวาร : บ้านกิ่วสะไต , บ้านรวมใจ , บ้านแสนใหม่ , บ้านจะกอนะ , บ้านเฮโก , บ้านหล่อโย , บ้านหล่อชา)

     หมู่ที่ 20 บ้านเล่าฝู่                    ผู้ใหญ่บ้าน นายอนันต์ อภิโชคสถาพร

                 (บ้านบริวาร : บ้านจะหยี , บ้านโป่งขม , บ้านโป่งป่าแขม , บ้านอาหลู่)

3. ประชากร

     ประชากรในพื้นที่ตำบลป่าตึง มีจำนวนทั้งสิ้น 26,344 คน จำแนกเป็นชาย 12,826 คน หญิง 13,518 คน จำนวนครัวเรือน 9,195 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 119 คนต่อตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

ประชากร

หญิง

รวมจำนวน

ประชากร

1 บ้านป่าบง 409 400 411 811
2 บ้านป่าบง 330 322 361 683
3 บ้านท่าต้นแฟน 600 485 566 1,051
4 บ้านถ้ำ 377 324 361 685
5 บ้านแม่เฟือง 132 138 139 277
6 บ้านผาตั้ง 230 224 251 475
7 บ้านป่าตึง 541 596 616 1,212
8 บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม) 366 405 437 842
9 บ้านป่าเมี้ยง 119 196 216 412
10 บ้านสันโค้ง 678 1,069 1,165 2,234
11 บ้านโป่งน้ำร้อน 408 396 425 821
12 บ้านห้วยยาโน 533 680 699 1,379
13 บ้านทุ่งต่าง 162 183 184 367
14 บ้านห้วยมะหินฝน 376 547 588 1,135
15 บ้านห้วยก้างปลา 1,194 2,379 2,478 4,857
16 บ้านห้วยต่าง (จะพือ) 487 608 598 1,206
17 บ้านปางสา 525 516 530 1,046
18 บ้านใหม่เจริญ 446 146 153 299
19 บ้านสันติสุข 1,076 2,176 2,283 4,459
20 บ้านเล่าฝู่ 588 1,222 1,252 2,474

(ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

     ทั้งนี้ประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา เช่น ชุมชนพื้นราบ ชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า (อีก้อ) , ลาหู่ (มูเซอ) , ลีซู (ลีซอ) , เมี้ยน (เย้า) , จีนฮ่อ , ลั้วะ และปะหล่อง , ไทใหญ่