องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 303 ครั้ง
พิมพ์

วิสัยทัศน์

มุ่งแก้ปัญหาทุกชนชั้น บริการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง สู่เศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

4. ส่งเสริมการศึกษา

5. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา

6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว

9. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

11. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร