องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

นโยบาย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 241 ครั้ง
พิมพ์

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

       นโยบายการพัฒนาตำบลป่าตึง เป็นการกำหนดนโยบายโดยยึดหลักปัญหาความเดือดร้อนและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยการบริหารงานใช้หลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นการประสานงานทุกภาคฝ่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

       5 นโยบายเร่งด่วน (การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน)

          1) แก้ไขปัญหาน้ำประปาของหมู่บ้าน โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาต่าง ๆ ของประชาชน เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา การขยายเขตประปา และการก่อสร้างประปาแห่งใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

          2) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนสายต่างๆ เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมหมู่บ้าน รวมถึงถนนเพื่อการเกษตร โดยดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนหนทาง ภายในระยะเวลา 4 ปี

          3) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล โดยการอุดหนุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้แก่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯลฯ เป็นต้น

          4) ประสานการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ให้ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ทุกหลังคาเรือน

          5) พัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนของโรงเรียน อบต. ป่าตึง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ให้มีอาคารเรียนที่เป็นมาตรฐาน และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและครบถ้วน

      7 นโยบายการพัฒนาขั้นพื้นฐาน

          1) นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

              (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กเล็กหรือบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคนในพื้นที่ตำบล

              (2) ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น ครอบครัวมีรายได้น้อย ยากจน ขาดผู้อุปการะ และเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

              (3) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ ที่ อบต. ดำเนินการเอง และ ส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

              (4) สนับสนุนการทำงานร่วมกับโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในเขตตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

              (5) พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตตำบล และห้องสมุดตำบลป่าตึง ให้มีความทันสมัย เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ อบต.ป่าตึง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน

              (6) ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยล้านนา วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

              (7) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านศาสนา ทุกศาสนา ให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม

         2) นโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ และการเกษตร

              (1) พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

              (2) สนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพกลุ่มใหม่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เกิดความเข้มแข็งในตำบลป่าตึง

              (3) ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยการอุดหนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการศูนย์และพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร เช่น การจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย ยา ในราคาถูก , การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกร, การจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ

              (4) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในตำบล ให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

              (5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงสุขภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบล

         3) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              (1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ให้ทุกหมู่บ้าน

              (2) การปรับปรุงซ่อมแซม ถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในตำบล ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              (3) การก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม

         4) นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

              (1) ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการป้องกันไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า , การสนับสนุนการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              (2) ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ทุกหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. การส่งเสริมการทำงานของ อสม. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นฯ (สปสช.)

         5) นโยบายการด้านสังคมสงเคราะห์

              (1) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ได้แก่การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแจกเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ การส่งเสริมอาชีพ และการช่วยเหลือด้านการศึกษา เป็นต้น

              (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อสม. และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

              (3) การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

         6) นโยบายการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

              (1) การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่ป้องกันปัญหาน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ทัน, การดำเนินการขุดลอกแม่น้ำจัน ,การเสริมสร้างคันพนังที่พังทลายหรือใกล้จะพังทลาย เป็นต้น

              (2) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเตือนภัยธรรมชาติต่างๆ ในตำบลให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้บุคลากร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เตือนภัย และการพัฒนาเครือข่ายการเตือนภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

              (3) การสนับสนุนการดำเนินการของอปพร. และอาสาสมัครอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

              (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด รณรงค์ให้ประชาชนชี้เบาะแสผู้เสพภายในชุมชนและดูแลสอดส่องผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และสนับสนุนศูนย์ยาเสพติดอำเภอและจังหวัดในการดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสารเสพติด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายเรื่องรั้วยาเสพติด เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลป่าตึง การก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ฯ

         7) นโยบายการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

              (1) แก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ และให้มีถังขยะรองรับอย่างทั่วถึง

              (2) ส่งเสริมการปลูกและดูแลต้นไม้สองข้างทาง

              (3) ส่งเสริมการปลูกและดูแลป่าชุมชน

              (4) ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและชุมชนอย่างบูรณาการ