องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดผลผลิตทางการเกษตรฯ ในงานนัดพบเกษตรกรและของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานนัดพบเกษตรกรและของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประเภทฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะและแนวทางการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 121 ครั้ง

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 215 ครั้ง

พิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 126 ครั้ง

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 298 ครั้ง

ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ผ.ถ. 1/1)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 300 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ส.ถ. 1/1)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 245 ครั้ง

การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 268 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 252 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 253 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 252 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 247 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 208 ครั้ง

ผลการดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สร้างเยาวชนคนดีศรีป่าตึง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

คู่มือประชาชน การจัดเก็บรายได้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 206 ครั้ง

สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2564) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 244 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2546

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 212 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 427 ครั้ง

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 251 ครั้ง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 364 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 432 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 264 ครั้ง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 343 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 430 ครั้ง

covid 5 ธ.ค 2563

เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 303 ครั้ง

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 447 ครั้ง

คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุริตคอรัปชั่นและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 224 ครั้ง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 180 ครั้ง

การจัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 165 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น