องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

โรงเรียน อบต.ป่าตึง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.ป่าตึง
นางสมอ กิ่งแก้ว
ครู คศ.3 รก.ผอ.รร.อบต.ป่าตึง
เบอร์โทร 0811807307
นางสาวชุติกาญจน์ สุทธสม
ครู คศ.3
นางณัฐธันยา วันดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร 0839142354
นางสาวสุภารัตน์ นาระต๊ะ
ครู คศ.2
เบอร์โทร 0897565581
นางวิวาห์พร แก้วบุญเรือง
ครู คศ.2
เบอร์โทร 0897594903
นายปวัฒนา สุภาวดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร 0980015308
นางสาวณิชกุล หล้าตั้ง
ครู คศ.2
เบอร์โทร 0967817137
นางอรชา อินตาพรม
ครู คศ.2
เบอร์โทร 0871724656
นางพัชรินทร์ ขวัญใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 0850381446
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์สุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร 0967817137
นางกานดา ภักดี
พนักงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร 0842814634
นางสาวพัชรา คำซอน
พนักงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร 0824829131
นางสาวศรัญา ชุ่มเมืองเย็น
พนักงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร 0869177092
นายอัศวิทย์ ขันชุมภู
พนักงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร 0875686219
นางสาวมาลินี รากะรินทร์
พนักงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
เบอร์โทร 0979956706
นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0839491253
นางสาวมัสยา หลียา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0951470009
นายชนาธิป เครือคำวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0875465118
นายเฉลิมพงษ์ ภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0931393567
นางสาวกาญจนา บุญธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0805028728
นายสุพิชญะ อุบลสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0824966653
นางสาวปุณยภา ซางสุภาพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0999432385
นายมงคล ดวงงา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0801469481
นางสาวหทัยกาญจน์ เดชมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0622532344
นางสาวอรอุมา ชัยเสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0644070663
นางสาวชนิกานต์ กองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0875671539
นางขวัญเรือน อูปสาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0897018065
นางศิริวรรษยาร์ ศิวะศราพ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุทามาศ สุริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0644311045
นางสาวสุภิสรา อุตสาห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0988122601
นางสาวนงคราญ ยืนยงแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0946231678
นางสาวพรพิมล ศรีกรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0882317584
นางสาวดวงกมล ธรรมสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุมิตรา หาญนาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0887759020
นางสาวสุภาวิณี อินต๊ะปะกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0620414380
นางสาวชฎาพร ก้อใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0984483280
นางสาวจุฬารัตน์ พุ่มพวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 088-771725
นางสาวชโรชา เชื้อเมืองพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 0985058268
นายธวัช เขื่อนคำแสน
พนักงานทั่วไป