องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

สมาชิกสภา

นางนาที อนุวรชิกา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0898992122
นายสมหมาย ลินลาด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0953514058
นายสุนทร คืนมาเมือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0995491697
นายเพชร สุวรรณา
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 0944563144
นายบุญปั๋น ลาดอุ่น
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 0623658720
นายสุรศักดิ์ สุฉายา
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 0897555976
นายปัญญา กองมา
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 0987586099
นายบุญรพ จันตุมา
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 0992389926
นายเกษม ชุ่มเมืองเย็น
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 0810309744
นายประโยชน์ ยานะใจ
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 0956933845
นางสาวจุรีรัตน์ ปัญบือ
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 9
เบอร์โทร 0823851878
นางมนสิชา คืนมาเมือง
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 10
เบอร์โทร 0869182217
นายสงัด คำซอน
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 0837939004
นายทองสุข กองมา
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 12
เบอร์โทร 0830766087
นายสงวน จันทร์สิงห์
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 14
เบอร์โทร 0979831056
นายนาวิน เพอเมี๊ยะ
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 15
เบอร์โทร 0882679768
นายเทอดทูน เมืองใจ
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 16
เบอร์โทร 0941459316
นายมนตรี แซ่จ๋าว
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 17
เบอร์โทร 0885651447
นายวินเรียม เงินปา
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 18
เบอร์โทร 0871819295
นายสุรเชษฐ์ กัญจนากร
สมาชิกสภา อบต.ป่าตึง หมู่ที่ 20
เบอร์โทร 0643465888