องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

สำนักปลัด

นายทัต วังเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0654789636
นางสาว ศุจิรัตน์ โสภณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0882677398
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 0961454229
นางภักดีพร ทองคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 0897585610
นายวิโรจน์ คำแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 0849489135
นายอมรชัย ยอดธรรมศร
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 0857066939
นางสุพิน ศิริยานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 0877880704
นางสาวกนกพร โภชนพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 0871760155
นายจารุวัฒน์ รักพ่อ
จพง.พัฒนาชุมชน รก.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจารุวัฒน์ รักพ่อ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร 0843749099
นายธรรมนูญ กันทะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 0932527575
นางลิลาวรรณ คิดอ่าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0855728054
นางพัชรี เปี่ยมตาชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 0804996440
นางสาวศณิชา ยืนยงแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0951430199
นายธีรศานต์ จำปาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0807924395
นายสุพจน์ อุปสาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0843782567
นายบรรดิษฐ์ กลิ่นชิด
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0856946128
นายสมมาตร จันอิน
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร -
นายกวี ดู่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0815686368
นายปิยะพงษ์ เยอส่อ
พนักงานวิทยุ
เบอร์โทร 0956421196
นายเจริญ เงินปา
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0952091581
นายวุธ พงษ์เกตุ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0941868239
นายบุรินทร์ วิบูลสิริพร
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0917530147
นายเจริญพงษ์ ธิปัดเป่า
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0998956871
นายจรัศ ยืนยงแสน
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0637684497
นายธีรวิชญ์ เหล่าบัว
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0612278855
นายสมชาย เยอส่อ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0932560307
นางสาวเสาวณี น้อยกอ
คนงาน
เบอร์โทร 0882614921
นายสมัย สุขโน
คนงาน
เบอร์โทร 0922674388
นายอุดร ดาวรื่น
คนงาน
เบอร์โทร 0951399381
นายทนุวัฒน์ สวัสดี
คนงาน
เบอร์โทร 0906750469
นางสาวรัตติกาล พุทธิกา
คนงาน
เบอร์โทร 0837075603
นางบัวจร อูปสาแก้ว
คนงาน
เบอร์โทร 0876599265
-ว่าง-
คนงาน