องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

กองคลัง

นางธรียา หลียา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0819521702
นางสาวสุรีรัตน์ ชุ่มมงคล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 0620240099
นางปรีชญานันท์ พิงคะสัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร 0896377680
นางสาวธัชพรรณ์ หรรษา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร 0861915206
นางสาวพรรณี พรหมทะ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์โทร 0956765588
นางสาวสาริกา ปันมา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร 0871838673
นางนินทิตา เหลืองเลิศหล้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร 0815311157
นางสาววารุณี จับใจนาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร 0987473989
นายเทพปกร สายศร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 0875788327
นางสาวณชญาดา จารุมณี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
เบอร์โทร 0918596242
นางสาวสุภาพรรณ์ ก้างออนตา
ผช.จพง.พัสดุ
เบอร์โทร 0856946039
นางสาวปิมปาร จันทะวงค์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 0882674783
นายธนาวัฒน์ เงินปา
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
เบอร์โทร 0960653736
นางสาวภาวินี สุฉายา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 0954517090
นายวีรพล แก่นจันทร์
คนงาน
เบอร์โทร 0956876871
- ว่าง -
คนงาน