องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอุเทน เกษสุดาภรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภชัย อินทะนู
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวธัญญารัศม์ อูปสาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชินกร จันแดง
นักวิชาการศึกษา
จ่าเอกวรวิทย์ ปวงคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉรา ชุ่มเมืองเย็น
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวธาริกา เรืองปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเยาวลักษณ์ ไชยา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจริณญา อารีย์วงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโอภาส ชุ่มเมืองเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพรชนก นาวีรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)
นางสายสุณี โกเสนตอ
ครู คศ.3(ศพด.บ้านป่าบง)
นางปนอม ติปะตึง
ครู คศ.2(ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางเพลินพิศ มหาวรรณ์
ครู คศ.1 (ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางสาวสาวิตรี เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.1 (ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางสาวเทียมตา มงคล
ครู คศ.1 (ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางทัศนาพร จักรสาร
ครู คศ.1 (ศพด.บ้านห้วยมะหินฝน)
นางสาวอังคณา ทองคำ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านสันติสุข)
นางสาวดวงพร เงินปา
ครู คศ.1 ศพด.บ้านจะพือ
นางสาววันวิสาข์ ดอนชัย
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านป่าบง)
นางสาวพัชรา ยานะใจ
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านป่าบง)
นางสาวสุภาพร ไชยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านป่าบง)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางบัวผัด สุขโน
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านห้วยมะหินฝน)
นางสาวณัฐชา คืนเมืองมา
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านห้วยมะหินฝน)
นางสาวอาทิตยา เพ็งสวรรค์
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านสันติสุข)
นางสาวหวังเหมย เอื่อมือ
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านสันติสุข)
นางสาวพลอยลลินณ์ วงศ์วัฒนเดช
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านสันติสุข)
นางลักษณา จินดาธรรม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางสาวรัตติกาล ยืนยงแสน
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านห้วยมะหินฝน)
นางสาวสาวิตรี ศรีอิทธิพลพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านจะพือ)
นางสาวหนึ่งฤทัย ปั๋นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านจะพือ)
นางสาวอรทัย อุสาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.อบต.ป่าตึง)
นางสาวศิรินทิพย์ ยืนยงแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.อบต.ป่าตึง)
ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ศพด.อบต.ป่าตึง)