องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

แบบคำร้องขอใช้รถ

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564

เรื่อง

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ข้าพเจ้า

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

มีความประสงค์ยื่นคำร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำป่าตึง ดังนี้

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสนับสนุน

เพื่อ

เพื่อ

เพื่อ

ในวันที่

เดือน

พ.ศ.

เพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ผู้ร้องขอ