องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบต.ป่าตึง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

พิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 137 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ผ.ถ. 1/1)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 211 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ส.ถ. 1/1)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ (ตัวยูป บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย 4 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (บ้านเหล่ายาว) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง 1089 บ้านห้วยต่าง (อาแหยะ) หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 สาย) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

วีดีโอประชาสัมพันธ์